Gedragscode

Een veilig en plezierig handbalklimaat voor iedereen is het uitgangspunt van Bevo Hc. 

Pesten, agressie, discriminatie en (seksuele) intimidatie (ongewenst gedrag) verstoren dit.

Het komt voor dat een van de leden hiervan het slachtoffer is, zonder dat de leiding dit merkt. Vaak ook omdat het slachtoffer er niet over wil of durft te praten. Om te voorkomen dat leden hiermee rond blijven lopen of zelfs het plezier in het sporten verliezen is er een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

De vertrouwenscontactpersoon is aanspreekbaar voor alle leden van de club, ook voor ouders van leden, trainers en andere vrijwilligers/ belanghebbenden. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, zoekt samen naar oplossingen en heeft een adviserende rol naar het bestuur.

Heb je behoefte aan contact met vertrouwenscontactpersoon Paulien Oldenburger, dan kun je haar mailen via vertrouwenspersoon@bevohc.nl.

Onze vertrouwenscontactpersoon heeft succesvol deelgenomen aan de scholing vertrouwenscontactpersoon van het NOC*NSF. Via deze training is onze vertrouwenscontactpersoon goed voorbereid en getraind voor situaties die zich kunnen voordoen.

Met deze gedragscode wil Bevo Hc aangeven wat wij verwachten van onze leden, hun ouders, onze vrijwilligers en supporters bij alle verenigingsactiviteiten. Mede hierdoor zijn we in staat een sfeer te creëren waarin iedereen – van jong tot oud – zich veilig en prettig voelt bij onze vereniging. Wij hebben onderstaande gedragscode gebaseerd op de NOC NSF gedragscode met specifieke aanvullingen voor Bevo Hc. Op dezelfde webpagina zijn ook de meer specifieke gedragscodes voor bestuurders, trainers/coaches en scheidsrechters te vinden, lees deze aanvullend op het onderstaande wanneer u in die doelgroep behoort. Wij vragen ook ouders en supporters zich te gedragen volgens deze gedragsregels en onze kernwaarden:

#wij zijn allemaal talenten

#wij helpen elkaar

#wij zijn Bevo Hc

Een Bevo Hc - lid:

IS OPEN:
Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij vertrouwenspersoon Paulien Oldenburger vertrouwenspersoon@bevohc.nl. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.

RESPECTEERT AFSPRAKEN:
Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

BLIJFT VAN ANDEREN AF:
Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN:
Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

IS EERLIJK en SPORTIEF:
Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de eerste uitgooi.

VERBINDT, WERKT SAMEN EN DRAAGT BIJ:
Stimuleer nieuwe contacten, samenwerking en bijdrage aan de vereniging.

DRINKT NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL MET MATE EN DRINK NIET WANNEER JE MET DE AUTO BENT

TOONT RESPECT:
Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING:
Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

HOUDT ZICH AAN DE REGELS:
Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

DISCRIMINEERT NIET:
Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

RESPECTEERT PRIVACY OOK VIA SOCIALE MEDIA:
Gebruik geen telefoon in kleedlokalen waar sporters ongekleed zijn. Voor jeugdleden is het niet toegestaan telefoons mee te nemen in de kleedlokalen. Gebruik geen beelden of teksten van, of over iemand zonder instemming. Contact via sociale media met andere sporters of leden, ook buiten sporttijden, gebeurt op basis van de gedragscode.

HEEFT EEN VOORBEELDFUNCTIE VOOR TOESCHOUWERS EN ANDERE (JEUGD)LEDEN:
Ben je bewust van je invloed op het gedrag van anderen. Zorg dat je gedrag anderen positief beïnvloedt.

MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenspersoon van Bevo Hc, Paulien Oldenburger.

NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met het vertrouwenspunt sport.

SANCTIES IN GEVAL VAN OVERTREDINGEN:
In geval van overtreding van de gedragscode kunnen sancties optreden. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen sancties bestaan uit een berisping, schorsing, ontzetting uit functie, royement (ontzetting uit het lidmaatschap). Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.