Privacy

Bevo HC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bevo HC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de ledenadministratie (Sportlink)

- Het verzorgen van de administratie rondom Sponsoren (Sponsit)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Bevo hc bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Bevo hc van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden
Persoonsgegevens van leden worden door Bevo hc verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Ledenadministratie;

- Contributieheffing;

- Informatieverstrekking;

- Uitnodigen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bevo hc de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Adresgegevens;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Bankgegevens;

- Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Bevo hc opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Oud-leden
Persoonsgegevens van Oud-leden worden door Bevo hc verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor relevante bijeenkomsten (bijvoorbeeld een reünie).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bevo hc de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Adresgegevens;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Bevo hc opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- De gegevens van Oud-leden worden na beëindiging van het lidmaatschap in de financiële administratie bewaart voor maximaal 7 jaar. Daarnaast wil Bevo haar oud-leden op de hoogte houden van de vereniging en uitnodigen voor relevante bijeenkomsten (bijvoorbeeld een reünie).

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers
Persoonsgegevens van Vrijwilligers worden door Bevo hc verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Ledenadministratie;

- Vraag/aanbod vrijwilligerswerk

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Aanmelding vrijwilligerswerk

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bevo hc de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Adresgegevens;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Bevo hc opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode van het vrijwilligerswerk

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Bevo hc verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Aanmelding voor nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bevo hc de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Bevo hc opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men aangemeld is voor de nieuwsbrief. Op het moment van uitschrijven worden de gegevens door Bevo hc verwijderd.

Verwerking van persoonsgegevens van Sponsoren
Persoonsgegevens van Sponsoren worden door Bevo hc verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratie;

- Innen sponsorgelden;

- Informatieverstrekking en uitnodigen voor relevante bijeenkomsten;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Opdracht of sponsorcontract;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bevo hc de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Adresgegevens;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Bevo hc opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bevo Hc gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bevo Hc gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Sjoerd Bruijnen is de Functionaris Gegevensbescherming van Bevo Hc Hij/zij is te bereiken via s.bruijnen@bevohc.nl

Secretariaat Bevo hc

Ruijsstraat 15

5981 CL Panningen

info@bevohc.nl